Zmiany CIT

Szkolenia CIT

Menu

Zmiany w CIT – zwolnienie dywidendowe

Z początkiem  roku ustawodawca dodał do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulację, która być może ograniczy funkcjonujące od wielu lat zwolnienie z podatku CIT  transferowania zysków w formie dywidendy pomiędzy spółkami powiązanymi.

W myśl bowiem nowododanego art. 22c, przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, w przypadku jeśli:

1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz

2) czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Przepisy art. 20 ust. 3 i 22 ust. 4 regulują sytuację, w których to polska spółka otrzymując dywidendy z zagranicy nie musi ich opodatkowywać jak również sytuację gdy polska spółka wypłacając dywidendę do podmiotu zagranicznego nie potrąca tzw. podatku u źródła. W przypadku obu sytuacji, zwolnienia te można zastosować, co do zasady, gdy powiązane spółki będące osobami prawnymi mają siedziby w państwach UE, EOG oraz są powiązane przez okres co najmniej dwóch lat w wolumenie minimum 10% udziałów albo akcji.

Dotychczasowe zwolnienia mają na celu bezpodatkowe transferowanie zysków pomiędzy spółkami powiązanymi, a podatek dochodowy zostaje odroczony dopiero na moment wypłaty zysku w formie dywidendy na rzecz osób fizycznych będących finalnymi właścicielami całej grupy kapitałowej.

Doszukując się w powyższych regulacjach możliwości nadużyć ustawodawca postanowił przepisy zaostrzyć. Zgodnie z aktualnymi przepisami omawiane zwolnienia nie znajdą zastosowanie gdy transakcje realizowane pomiędzy spółkami nie mają rzeczywistego charakteru, a ich celem jest szeroko pojęta, lecz niezdefiniowana, optymalizacja podatkowa.

Wydaje się, że problemem w zakresie obecnych regulacji są nieostre pojęcia. Ustawodawca bowiem określa, że korzyści podatkowe nie będą mogły być realizowane w przypadku gdy czynności i umowy zawierane pomiędzy spółkami nie mają rzeczywistego i uzasadnionego celu ekonomicznego. Jednakże dzisiaj w dobie nowoczesnej inżynierii finansowej oraz globalizacji istnieje ryzyko, że organ podatkowy nie doszuka się uzasadnienia w realizowanych transakcjach, ponieważ ich po prostu nie rozumie – a konsekwencje tego ponosić może podatnik. Warto zawczasu zwiększyć swoje bezpieczeństwo podatkowe poprzez właściwe dokumentowanie oraz uzasadnianie planowanych i realizowanych transakcji – nieoceniona może być  pomoc doradcy podatkowego poprzedzona udziałem w szkoleniu podatkowym.

Zobacz szkolenia podatki 2018 »

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2021